Rapporten ‘Børn og unge i Danmark – Velfærd og trivsel 2022’ er en undersøgelse, der kortlægger den danske børnebefolknings tilstand, og den viser, hvordan børn og unge trives på forskellige livsområder.

Undersøgelsen overvåger bevægelser og udviklingstræk i børns trivsel og opvækstbetingelser og består af en beskrivende del 1, der kortlægger børnebefolkningens tilstand i forhold til otte velfærdsdomæner og en analyserende del 2, der består af fire specialkapitler, der går i dybden på udvalgte områder.

Undersøgelsen viser, at børnefamiliernes socioøkonomiske ressourcer ændrer sig langsomt, og derfor ser vi ikke de helt store forandringer fra 2009 til 2021, når det handler om betydningen af barnets alder, køn og familiebaggrund. Undersøgelsen viser dog, at børn og unge med indvandrer- eller efterkommerbaggrund er mere udsatte end jævnaldrende med dansk baggrund, fordi de vokser op under ringere materielle og boligmæssige rammer.

Der er også forskel på kønnene, idet unge drenge oftere end jævnaldrende piger markerer sig negativt ved at have en usund livsstil eller en udadreagerende adfærd, mens unge piger vender tingene indad og udviser tegn på psykiske trivselsproblemer. Børn, der har oplevet et familiebrud, tilhører hyppigere de socioøkonomisk svagt stillede grupper.

Undersøgelsen viser også, at på næsten alle velfærdsdomæner er forekomsten af udsathed større blandt børn og unge fra familier med få socioøkonomiske ressourcer. Børn fra de mindst privilegerede lag har fx oftere en dårligere sundhedstilstand og rapporterer i højere grad om psykiske trivselsproblemer, mens børn fra de mest privilegerede lag er mere beskyttede og er ofte genstand for en mere grænsesættende opdragelsespraksis derhjemme. Der er ikke tegn på større ændringer mellem de socioøkonomiske grupperinger fra 2009 til 2021.

 

Læs hele undersøgelsen her: https://www.vive.dk/media/pure/18610/14872861