‘Alt i alt, hvor tilfreds er du med dit liv for tiden?’  Danmarks Statistik har løbende gennemført undersøgelser af livskvalitet, f.eks. med ovenstående spørgsmål, som samlet indikator og målinger af delelementer. De seneste tal viser, at den voksne danske befolkning i gennemsnit scorer 7,5 på en skala fra 1 til 10 på tilfredshed her og nu, mens de fem år frem i tiden forventer en tilfredshed på 8,2.

Danskerne over 65 år oplever en højere livskvalitet end andre grupper, ifølge undersøgelsen. Specielt de ældre med børn samt et godt helbred er tilfredse med livet. Hvis helbredet svigter, er det især mændene, som er mindre tilfredse. Tallene viser også, at ældres oplevelse af tilfredshed også er påvirket af, om man lever i parforhold eller bor alene. Her er også mændene mest påvirkede af, om de har en ægtefælle eller samboende.

Også Videncentret Bolius, der er en del af Realdania, gennemfører årlige målinger af livskvalitet. Heraf fremgår det, at livskvaliteten stiger efter 60 år og topper ved 70-årsalderen. Omvendt  oplever de fleste lavest livskvalitet i slutningen af 30’erne og starten af 40’erne, hvilket for mange er årene i livsfaser med travlhed, børn, karriere, skilsmisser m.v. En række faktorer omkring boligens geografiske placering og urbaniseringsgrad har også betydning. Især i landdistrikter og små byer oplever folk større livskvalitet.

At boligen har stor indflydelse på vores lykkeniveau, underbygges af et studie fra Institut for Lykkeforskning, der endda viser, at boligen har større indflydelse end indkomst og civilstand. Afgørende for det lykkelige hjem er især tryghed, adgang til grønne områder og mulighed for at forandre boligen efter behov.

Læs mere om de 17 livsfaser i bogen Fra vugge til krukke – Livsfaser og forbrug, som kan købes her.