Seneste velfærdsrapport fra VIVE afslører vedvarende trivselsproblemer hos danske børn og unge.

”Børn og unge i Danmark – Velfærd og trivsel 2022” er en statistisk baseret panelundersøgelse udført af Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, VIVE – Viden til Velfærd, der giver indblik i den danske børnebefolknings tilstand og trivsel på forskellige livsområder. Rapporten følger børnebefolkningen over tid for at overvåge bevægelser og udviklingstræk i børns trivsel og opvækstbetingelser.

Der er ifølge VIVE tilsyneladende ikke sket store ændringer i børns velfærd og trivsel siden 2009. Dog bliver livet mere komplekst for unge, teenagepiger viser flere tegn på psykiske trivselsproblemer, og børn og unge med indvandrer- eller efterkommerbaggrund er mere udsatte. Rapporten konkluderer altså, at der er særlige grupper af børn og unge, som har brug for fokuserede børnesociale indsatser for at sikre en stigning i deres velfærd og trivsel.

Resultaterne af undersøgelsen for 2022 viser, at der er visse alders- og kønsrelaterede variationer i børns trivsel. Teenagere er generelt mere udsatte end yngre børn, og der er tegn på, at unge drenge oftere har en usund livsstil eller udadreagerende adfærd, mens unge piger har tendens til at vende problemerne indad og oplever psykiske trivselsproblemer i højere grad.

Børn og unge med indvandrer- eller efterkommerbaggrund er mere udsatte end jævnaldrende med dansk baggrund på grund af ringere materielle og boligmæssige forhold. Selvom der er forskelle, er afstanden mellem børn af anden og dansk herkomst dog på nogle områder blevet mindre over årene.

Undersøgelsen viser, at socioøkonomiske faktorer spiller en vigtig rolle i børns trivsel. Børn fra socioøkonomisk svagere familier har generelt dårligere sundhed, flere psykiske trivselsproblemer og en usund livsstil.

COVID-19-pandemien har ifølge VIVE rapporten ligeledes haft indvirkning på børns og unges adfærd. Nedlukninger har medført færre ferier og deltagelse i kulturelle tilbud. Børn og unge, der allerede havde faglige vanskeligheder eller kom fra familier med få uddannelsesressourcer, har haft sværere ved at følge med i skolen under pandemien, og ældre piger og dem med tidligere trivselsproblemer har følt sig endnu mere socialt isolerede.

Rapporten fremhæver generelt om udviklingen i psykisk mistrivsel blandt børn og unge, at der i 2022 i forhold til tidligere år har været en stigning i andelen af især 15-19-årige, der rapporterer om mentale udfordringer.

Samlet set viser tendenserne fra undersøgelsen, at der er forskelle i trivsel og velfærd mellem forskellige grupper af børn og unge, herunder alder, køn, familiebaggrund og socioøkonomisk status. Selvom der er visse ændringer på nogle områder over tid, er der stadig betydelige forskelle mellem socioøkonomiske grupper, ligesom pandemien også har haft en indflydelse på børnenes trivsel og adfærd. Tendenserne understreger behovet for fortsat målrettede indsatser for at forbedre trivslen hos danske børn og unge.

 

Undersøgelsen er baseret på både registerdata og en omfattende survey-undersøgelse blandt 6.276 børn og unge i aldersgrupperne 3, 7, 11, 15 og 19 år.

 

Kilde: VIVE – Viden til Velfærd